Публічна оферта

«ЗАТВЕРДЖЕНО»


Директором

ТОВ «БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП»
В.М. Богун

Наказ № ПП07/10/22

від «07» жовтня 2022 р.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання фінансових послуг з переказу коштів

(публічна оферта)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС РІТЕЙЛ ГРУП» (надалі – Фінансова установа) , код за ЄДРПОУ 39008887, що діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серії ФК № В0000357 (Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.01.2016 року № 224) та здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 56 від 17.05.2017 року, і є членом внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем,

та

фізична особа, яка ініціює переказ коштів (надалі – Платник) , яка прийняла (акцептувала) умови та положення, що викладені у цьому Публічному договорі про надання фінансових послуг з переказу коштів (надалі – Договір),

надалі разом іменуються – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір про наступне:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Терміни та визначення вживаються у наступному значенні:

Платник – фізична особа, з рахунку якої ініціюється Переказ коштів за допомогою ЕПЗ або шляхом формування та подання відповідного документа на Переказ коштів, разом із відповідною сумою коштів. При цьому, фізична особа розглядається як учасник правових відносин, що виникають між такою фізичною особою та Отримувачем.

Переказ коштів (Переказ) – рух певної суми коштів, з метою їх зарахування на рахунок Отримувача або видачі йому коштів у готівковій формі. Переказ може здійснюватися виключно у національній валюті України. Платник та Отримувач можуть бути однією і тією ж особою.

Отримувач – фізична особа, юридична особа або фізична особа - підприємець, на рахунок якої зараховується сума Переказу або фізична особа, яка отримує суму Переказу в готівковій формі в національній валюті України.

Електронний платіжний засіб (ЕПЗ) платіжний інструмент (платіжна картка), що виконує функцію засобу Ідентифікації та який надає його держателю можливість за допомогою платіжного пристрою отримати інформацію про належні держателю кошти та ініціювати їх Переказ.

Операційний день частина робочого дня Фінансової установи, протягом якої приймаються документи на Переказ і документи на відкликання та можна, за наявності технічної можливості, здійснити їх обробку, передачу та виконання.

Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, поновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Ідентифікація – надання Платником та/або Отримувачем документів та/або відомостей, необхідних для з'ясування його особи.

Платіжний пристрій – програмно-технічний пристрій (Сайт, платіжний термінал, веб-переглядач, Програмно-технічний комплекс самообслуговування, мобільний платіжний інструмент, тощо), який дозволяє Платнику ознайомитися з умовами Переказу, здійснити ініціювання Переказу коштів та отримати документ на підтвердження здійснення Переказу (квитанцію).

Програмно – технічний комплекс самообслуговування (ПТКС) – пристрій, що дає змогу користувачеві здійснювати операції з ініціювання Переказу коштів, а також виконувати інші операції відповідно до функціональних можливостей цього пристрою без безпосередньої участі касира (оператора).

Платіжна система платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів.

Офіційний сайт Фінансової установи (Офіційний сайт) – офіційний веб-сайт Фінансової установи в мережі Інтернет, який розміщений за адресою: http://brg-ukraine.com та внесений до Державного реєстру фінансових установ.

Сайт – інтернет-сайт Фінансової установи, Отримувача або партнера Фінансової установи, що об`єднує сукупність файлів та прикладне програмне забезпечення, та який використовується на законних підставах Фінансовою установою для реалізації послуг переказу коштів з метою оплати Платником товарів, робіт або послуг з використанням ЕПЗ в мережі Інтернет.

Супутні сервіси – сервіси, що надаються третіми особами, зокрема з створення та підтримання облікового запису Платника, формування, доставки та сортуванні рахунків від Отримувачів, обробки даних щодо ЕПЗ, доставки Платнику паперової квитанції на підтвердження операції з ініціювання Переказу, надання Платнику технічної допомоги, служб підтримки за різними способами зв'язку та інших сервісів, необхідних для якісного обслуговування Платника.

1.2. Інші терміни та визначення, що вживаються в цьому Договорі, застосовуються у значеннях та тлумаченнях, визначених Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та інших нормативно – правових актах.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Даний Договір є публічною пропозицією (офертою) Фінансової установи до невизначеного кола осіб, у розумінні статтей 633, 641 та 644 Цивільного Кодексу України та його умови є однаковими для всіх Платників.

2.2. Фінансова установа цією публічною пропозицією бере на себе зобов’язання перед Платниками, які приймуть (акцептують) оферту, надати їм фінансові послуги з Переказу коштів на умовах цього Договору.

2.3. Факт ініціювання Платником Переказу коштів засвідчує повне і беззастережне прийняття умов цього Договору (акцепту оферту), а також свідчить, що Платник розуміє значення своїх дій, всі умови договору йому зрозумілі, він не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, погрози, і т.п..

2.4. Договір діє по відношенню до однієї конкретної послуги з Переказу коштів і вважається укладеним з моменту акцептування оферти та діє до моменту повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором, а саме завершення Переказу коштів Фінансовою установою й оплати Платником винагороди Фінансовій установі. Послуга з Переказу коштів вважається наданою з моменту зарахування суми Переказу на рахунок Отримувача.

2.5. Офіційне оприлюднення Договору здійснюється Фінансовою установою шляхом розміщення Договору на Офіційному сайті Фінансової установи. Договір набирає чинності з дати його офіційного оприлюднення на Офіційному сайті Фінансової установи, якщо інша дата набуття чинності не зазначена в тексті Договору та діє до дати оприлюднення на Офіційному сайті зави про припинення Договору та / або оприлюднення нової редакції Договору.

2.6. Всі умови Договору є обов՚язковими для Фінансової установи та Платника, що здійснив акцептування оферти. Платник не може запропонувати Фінансовій установі свої умови Договору.

2.7. Фінансова установа здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», нормативно – правових актів Національного банку України, Правилами про переказ коштів у національній валюті України без відкриття рахунків та правил внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем, учасником яких є Фінансова Установа.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. За цим Договором Платник доручає, а Фінансова установа надає фінансову послугу з Переказу коштів Отримувачу на умовах цього Договору.

3.2. Цей Договір регулює відносини між Фінансововю установою та Платниками щодо надання послуг з переказу коштів. Відносини між Платником та Отримувачем цим Договором не регулюються. Правовідносини, що виникають між Платником та Отримувачем виникають, змінюються та припиняються виключно між Платником та Отримувачем. Фінансова установа є відповідальною лише за Переказ коштів від Клієнта Отримувачу.

3.3. Переказ коштів здійснюється Фінансовою установою у строки, які передбачені чинним законодавством України.

3.4. Фінансова установа не здійснює продаж (реалізацію) товарів, робіт, послуг, що продаються (реалізовуються) Отримувачами.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

4.1. На екран Платіжного пристрою виводиться перелік Отримувачів, на користь яких можна здійснити Переказ коштів. Фінансова установа переказує

кошти на користь тих Отримувачів, з якими Фінансова установа уклала договори.

4.2. Платник, прийнявши умови Договору, погоджується сплачувати під час Переказу будь які винагороди за Переказ коштів, що встановлені Фінансовою установою та інші платежі за умови, що інформація про розмір винагороди/платежів доведена до Платника (в т.ч. шляхом виведення на екран Платіжного пристрою) безпосередньо до початку здійснення ініціювання Переказу коштів.

Фінансова установа повідомляє Платника, що право отримувати винагороду може бути передане Фінансовою установою банкам або іншим особам, які є власниками Платіжних пристроїв, у випадках якщо Фінансова установа використовує їх Платіжні пристрої для Переказу коштів на договірних умовах.

4.3. Розмір винагороди визначається Фінансовою установою та може відрізнятись в залежності від суми платежу, Отримувача коштів, категорії Платників, виду ЕПЗ, типу платіжної картки, платіжної системи тощо. Винагорода може визначатись у відсотку від суми Переказу або фіксованій сумі. При цьому, якщо Платник скористався послугами Фінансової установи, він цим самим надає згоду на здійснення Переказу коштів на умовах оплати винагород, встановлених Фінансовою установою.

4.4. За результатами ініціювання Переказу, Платнику видається квитанція, у якій зазначаються сума Переказу коштів, сума утриманої винагороди, інша інформація передбачена нормативно-правовими актами України та правилами платіжної(-их) системи(-м).

Квитанції можуть видаватися окремо на операцію з Переказу коштів і на операцію з утримання винагороди/платежу.

4.5. Квитанція на підтвердження ініціювання Переказу може надаватись шляхом виведення її зображення на екран Платіжного пристрою та/або в друкованому вигляді, якщо Платіжний пристрій забезпечує таку можливість, та/або направлення листа на електронну адресу надану Платником.

4.6. Квитанція підтверджує факт ініціювання Платником Переказу коштів, але не може бути гарантією надходження коштів на рахунок Отримувача у випадках, визначених в цьому Договорі. Такі кошти підлягають негайному поверненню на рахунок Платника, але в будь-якому разі протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту ініціювання такого повернення.

4.7. У тому випадку, якщо для здійснення Переказу від Платника вимагається внесення та/або заповнення будь-яких реквізитів, відповідальність за правильність заповнення реквізитів несе Платник. Фінансова установа не відповідає за правильність заповнення фінансових та інших реквізитів Отримувача, на користь якого здійснено Переказ коштів та здійснює Переказ за реквізитами, що вказані Платником.

4.8. Якщо Платник ініціює переказ коштів з використанням ЕПЗ платіжних систем, то на Платника та Фінансову установу поширюються зобов‘язання за цим Договором з урахуванням правил певної платіжної системи.

4.9. Фінансова установа проводить ідентифікацію Платника та Отримувачів, крім передбачених випадків, в порядку та у відповідності до вимог, що визначені Внутрішніми правилами про переказ коштів та нормативно-правовими актами України.

4.10. Переказ коштів вважається завершеним з моменту зарахування суми переказу на рахунок (картковий рахунок) Отримувача або її видачі Отримувачу в готівковій формі.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Фінансова установа має право:

5.1.1. надавати Платнику Послугу з Переказу коштів без відкриття йому рахунку, в тому числі з використанням ЕПЗ та отримувати винагороду за надання Переказу коштів;

5.1.2. встановлювати обмеження щодо суми, яку може переказати Платник протягом відповідного проміжку часу;

5.1.3. укладати договори з банками, іншими фінансовими установами, операторами платіжної інфраструктури та залучати інших третіх осіб з метою організації прийому платежу від Платника та надання Платнику Супутніх сервісів;

5.1.4. відмовити Платнику у проведенні операції з Переказу у разі ненадання Платником передбачених відомостей та/або необхідних документів, а також якщо є обґрунтовані підстави вважати, що Платник вчиняє дії направлені на погіршення якості Послуг, використовує вкрадені ЕПЗ або Переказ має ознаки помилкового або неналежного;

5.1.5. призупинити виконання Переказу у випадку виникнення підозри під час здійснення фінансового моніторингу або з інших підстав передбачених чинним законодавством України;

5.1.6. призупинити надання послуг на строк не більше 24 годин на час планових профілактичних робіт, усунення виявлених збоїв або недоліків;

5.1.7. в односторонньому порядку, самостійно, виходячи з ринкових умов змінювати розмір винагороди за Переказ, вводити інші платні послуги;

5.1.8. в односторонньому порядку змінювати налаштування, дизайн, графічні матеріали Сайту та Платіжного пристрою, якщо це не обмежує обсяг та якість послуг.

5.1.9. В односторонньому порядку вносити зміни до Договору та розмірів винагороди.

5.2.Платник має право:

5.2.1. на рівний доступ до Послуг, на своєчасне і якісне їх отримання;

5.2.2. звертатись до Фінансової установи за роз’ясненнями та оперативно отримувати інформацію з питань Переказу;

5.2.3. отримати підтвердження ініціювання операції з Переказу у вигляді квитанції в електронному вигляді із зазначенням ідентифікатора операції в обліковій системі Фінансової установи та коду авторизації, в тому числі шляхом направлення листа на зазначену Платником електронну пошту, а в передбачених випадках, на вимогу Платника, – забезпечити надання паперової квитанції з підписом уповноваженої особи та відбитком печатки;

5.2.4. передбачене ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» у випадку надання Фінансовій установі своїх персональних даних.

5.3.Фінансова установа зобов‘язана:

5.3.1. забезпечити надійне функціонування та безперебійну роботу систем під час надання Переказуи, надавати послугу з Переказу на умовах цього Договору та у відповідності до чинного законодавства України;

5.3.2. надати, в тому числі шляхом виведення на екран Платіжного пристрою, вичерпну інформацію стосовно умов, розміру винагороди та умов Переказу коштів;

5.3.3. надати Платнику на підтвердження ініціювання Переказу квитанцію, в тому числі шляхом виведення її зображення на екран Платіжного пристрою та, за можливості, направлення на електронну адресу Платника;

5.3.4. зберігати в таємниці інформацію, що отримана від Платника під час здійснення Переказу. Використання такої інформації відбувається з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» та Положення про порядок обробки персональних даних Фінансової установи;

5.3.5. забезпечити постійний і безперешкодний доступ до компонентів системи Переказів особам, які мають на це право або повноваження відповідно до законодавства України;

5.3.6. забезпечити зберігання в електронному вигляді даних Платника та Платежам протягом 5 (п’яти) років від дати їх проведення та надання Платнику доступу до них, вживати необхідних заходи щодо безпеки та захисту такої інформації;

5.3.7. забезпечити належну інформаційну підтримку Платника, розміщувати на Сайті та в Платіжних пристроях актуальну контактну інформацію та можливі засоби зв՚язку.

5.4. Платник зобов‘язаний:

5.4.1. дотримуватись вимог чинного законодавства України та умов цього Договору;

5.4.2. ініціювати Переказ виключно з використанням ЕПЗ, які йому належать на законних підставах;

5.4.3. здійснювати оплату Переказу згідно з встановленим Фінансовою установою розміром винагороди;

5.4.4. відмовитись від здійснення Переказу у разі незгоди з будь-яким із положень цього Договору;

5.4.5. під час користування Послугою не порушувати права третіх осіб;

5.4.6. повідомити емітента про факт втрати ЕПЗ.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.Фінансова установа несе перед Платником відповідальність, пов'язану з проведенням Переказу, відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

6.2.Фінансова установа не несе відповідальність за якість каналів зв'язку загального користування та перебої в електромережі, а також мережі передачі даних, за допомогою яких здійснюється доступ Платіжного пристрою.

6.3.Фінансова установа несе відповідальність тільки за документально підтверджений реальний збиток. Граничний розмір відповідальності в будь-якому випадку не може перевищувати суму Переказу.

6.4. Фінансова установа не несе відповідальність за тимчасову непрацездатність, несправності, помилки і збої в роботі програмних засобів або Сайту, а також за можливі пов’язані з цим збитки Платника.

6.5.Платник несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної Платником під час ініціювання Переказу, зокрема щодо реквізитів Отримувача, контактної інформації тощо.

6.6. Фінансова установа не несе відповідальності за наслідки не виконання Платником, Отримувачем або банком Отримувача своїх зобов’язань, а також суперечок, що можуть виникнути між Платником та Отримувачем з приводу якості або кількості товарів, робіт або послуг оплачених Платником.

6.7. Фінансова установа не несе відповідальності перед належним володільцем ЕПЗ якщо Переказ було ініційовано іншою особою, що отримала доступ до ЕПЗ або реквізитів ЕПЗ.

6.8. Фінансова установа звільняється від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання зобов’язань за цим договором, якщо невиконання є наслідком обставин непереборної сили в наслідок подій надзвичайного характеру, такі як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які безпосередньо впливають на виконання умов цього договору та які не могли бути передбачені або попереджені розумними діями.

7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ .

7.1. Фінансова установа має право на Обробку персональних даних Платника та іншої інформації, якщо така стане відома Фінансовій установі під час надання Переказу, в тому числі з метою пропонування нових послуг або сервісів. Платнику гарантуються права передбачені Законом України «Про захист персональних даних» з урахуванням статусу Фінансової установи у якості первинного суб’єкта фінансового моніторингу.

7.2. Фінансова установа зобов’язується не передавати будь-яку інформацію, що стала відома під час надання Переказу третім особам, крім тих, що залучені Фінансовою особою та приймають участь під час надання Переказу, зокрема: банкам, небанківським фінансовим установам, операторам платіжної інфраструктури тощо.

7.3. Платник підтверджує надання згоди Фінансовій установі на передачу таких Персональних даних та іншої інформації таким третім особам згідно з умовами цього пункту та не вимагатиме здійснення повідомлень про передачу Персональних даних Платника третім особам відповідно до норм ст.21 Закону України «Про захист персональних даних» та Положення про порядок обробки персональних даних даних Фінансової уставнови.

7.4. Строк зберігання Персональних даних становить 5 років з дати укладання цього Договору.

7.5. Акцептуванням цього Договору Платник, як суб'єкт Персональних даних, добровільно надає свою згоду на Обробку персональних даних Платника та підтверджує, що його повідомили про включення його Персональних даних до бази Персональних даних, а також, що йому відомі його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

7.6. Фінансова установа може використовувати отриману контакту інформацію (поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону) зазначену Платником під час ініціювання Переказу з метою: надання квитанції, інформування про зміни в умовах надання Переказу коштів, повідомлення про нові послуги, уточнення реквізитів зазначених Платником під час ініціювання Переказу, інформування Платника про підстави не виконання Переказу, повідомлення про різні акції, маркетингові заходи, програми чи інформаційно-рекламні заходи або опитуваннях. Фінансова установа зобов’язується не продавати та не передавати вказану інформацію якій-небудь третій стороні, крім осіб, що приймають участь під час Переказу.

8. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ .

8.1. Платник має право відкликати Переказ, за умови що Переказ не зарахований на поточний рахунок Отримувача або не виданий готівкою Отримувачу - фізичній особі.

8.2. Платіжний документ оформлений з використанням ЕПЗ може бути відкликаний Платником до списання суми коштів з його рахунка шляхом подання до банку, що обслуговує цього Платника (емітента), документа на відкликання. Платіжний документ може бути відкликаний тільки в повній сумі. Документ на відкликання складається Платником у довільній формі та засвідчується ним у встановленому емітентом порядку.

8.3. Після надходження коштів на рахунок Отримувача будь-які вимоги Платника з приводу повернення коштів направляються безпосередньо Отримувачу.

8.4. У випадку помилкового, неналежного Переказу або не надання Отримувачем обумовленого товару/роботи/послуги процедура опротестування Переказу здійснюється через емітента. Строк на опротестування не може перевищувати 180 (ста вісімдесяти) днів з моменту ініціювання Переказу.

8.5. Повернення коштів здійснюється в повному обсязі та у випадку ініціювання Переказу за допомогою ЕПЗ – виключно на той же ЕПЗ.

8.6. У випадку ініціювання Платником Переказу на користь неналежного Отримувача або на суму, що не відповідала намірам Платника, Платник самостійно зв'язується з таким Отримувачем з проханням повернути кошти та узгоджує процедуру їх повернення.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ .

9.1.Цей Договір вступає в дію з моменту ініціювання Платником Переказу та діє до повного виконання зобов'язань за цим Договором.

10. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ .

10.1. Фінансова установа залишає за собою право періодично та без попереднього повідомлення вносити зміни до умов цього Договору, в тому числі стосовно розмірів винагороди, шляхом розміщення нової редакції Договору на Офіційному сайті. При цьому, нові умови надання Переказу є обов’язковими для Платника з моменту розміщення нової редакції цього Договору, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх розміщенні.

11. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ .

11.1.Фінансова установа ставить за мету допомогти в вирішанні будь-якого питання або суперечки, що може виникнути з Платником. Якщо нам не вдасться вирішити будь-який спір в прийнятний спосіб і термін для Платника,- такий спір підлягає вирішенню згідно чинного законодавства України.

11.2.Фінансова установа не несе відповідальності за якість послуг, робіт чи товарів Отримувача та не несе відповідальності по зобов’язаннях Отримувача перед Платником.

11.3.Фінансова установа цим заявляє та гарантує, що будь яка скарга або претензія Платника як то усна чи письмова, що може виникнути з цього договору, буде розглянута Фінансовою установою. Фінансовою установою також будуть прийняти всі необхідні заходи щодо задоволення скарги чи претензії Платника, якщо така скарга чи претензія буде обґрунтованою.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ .

12.1. У разі невідповідності будь-якої частини Публічного договору законодавству України, у тому числі у зв'язку з прийняттям нових законодавчих актів, він буде діяти лише в тій частині, яка не суперечить чинному законодавству України.

12.2. Шляхом акцептування цього Договору, Платник підтверджує, що йому надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

12.3. Будь-які звернення Платника будуть розглянуті Фінансовою установою у тій формі в якій такі звернення надійдуть Фінансовій установі.

Контактна інформація Фінансової установи :

місцезнаходження: 03115, місто Київ, вул.Пушиної Феодори, будинок 30/32

тел. +38(097)-428-51-28;

ел.пошта: info@brg-ukraine.com.